Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Điện Biên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Điện Biên hiện tại, Dự báo thời tiết Điện Biên trong 2 tuần tới
21:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 17/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 17/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 17/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 17/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 17/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 17/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 17/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 17/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 17/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 17/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 17/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 17/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 17/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 17/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 17/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 17/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 18/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 18/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
31°C
Hải Phòng
30°C
Bắc Giang
30°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
28°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
29°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
30°C
Vĩnh Phúc
31°C
Yên Bái
30°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call