Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Điện Biên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Điện Biên hiện tại, Dự báo thời tiết Điện Biên trong 2 tuần tới
12:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 11/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 11/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 11/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 12/05
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
35°C
Hòa Bình
36°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
33°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
34°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call