Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Nam trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Nam hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Nam trong 2 tuần tới
04:00 04/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió:
05:00 04/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió:
06:00 04/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió:
07:00 04/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió:
08:00 04/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió:
09:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 1km/h
10:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 04/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió:
03:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió:
04:00 05/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió:
05:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió:
06:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió:
07:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió:
09:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 1km/h
10:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
11:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 05/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 05/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 05/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 06/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 06/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 06/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 06/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió:

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
24°C
Khánh Hòa
24°C
Nghệ An
21°C
Hà Tĩnh
21°C
Phú Yên
24°C
Đăk Lăk
21°C
Đăk Nông
19°C
Gia Lai
18°C
Kon Tum
18°C
Lâm Đồng
14°C
Ninh Thuận
24°C
Quảng Nam
22°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call