Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 2 tuần tới
20:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 10.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 10°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 10.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 10.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 10°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 10°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
15°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
15°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
17°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
17°C
Lai Châu
15°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
17°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call