Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hậu Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hậu Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hậu Giang trong 2 tuần tới
18:00 25/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
21:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 25/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 26/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 26/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 27/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 27/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 27/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 27/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 20km/h
11:00 27/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 19km/h
12:00 27/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 20km/h
13:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 21km/h
14:00 27/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 22km/h
15:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 21km/h
16:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 27/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 17km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
28°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call