Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hậu Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hậu Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hậu Giang trong 2 tuần tới
01:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 18/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 96%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 18/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 18/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 19/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 19/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 19/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 19/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 19/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 19/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 19/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 19/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 19/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 19/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 20/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
22°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
23°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
23°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call