Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lâm Đồng hiện tại, Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 2 tuần tới
19:00 09/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
20:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
21:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
23:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 94%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 10/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 10/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió:
07:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 11/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 92%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 11/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
36°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
36°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
36°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
36°C
Hòa Bình
35°C
Hưng Yên
36°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
33°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
36°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
34°C
Thanh Hóa
35°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
36°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call