Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hưng Yên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hưng Yên hiện tại, Dự báo thời tiết Hưng Yên trong 2 tuần tới
20:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 1km/h
23:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 34%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 33%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 33%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 34%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 08/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 08/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 08/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 08/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 08/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 08/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
16°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
15°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
17°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
14°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call