Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bạc Liêu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bạc Liêu hiện tại, Dự báo thời tiết Bạc Liêu trong 2 tuần tới
04:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
05:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
06:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 21km/h
07:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 21km/h
08:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 24km/h
09:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 27km/h
10:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 29km/h
11:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 30km/h
12:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 30km/h
13:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 31km/h
14:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 31km/h
15:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 30km/h
16:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 28km/h
17:00 04/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 26km/h
18:00 04/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 22km/h
19:00 04/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 21km/h
20:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
21:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
22:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
23:00 04/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
00:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
01:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
02:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
03:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
04:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
05:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
06:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
07:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
08:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 23km/h
09:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 25km/h
10:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 26km/h
11:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 27km/h
12:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 27km/h
13:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 27km/h
14:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 27km/h
15:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 27km/h
16:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 26km/h
17:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 24km/h
18:00 05/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 21km/h
19:00 05/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
20:00 05/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
21:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
22:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
23:00 05/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
00:00 06/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
01:00 06/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
02:00 06/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
03:00 06/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
24°C
Khánh Hòa
23°C
Nghệ An
21°C
Hà Tĩnh
21°C
Phú Yên
24°C
Đăk Lăk
21°C
Đăk Nông
19°C
Gia Lai
18°C
Kon Tum
18°C
Lâm Đồng
14°C
Ninh Thuận
24°C
Quảng Nam
22°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call