Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bạc Liêu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bạc Liêu hiện tại, Dự báo thời tiết Bạc Liêu trong 2 tuần tới
00:00 29/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 29/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 29/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 29/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 29/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 29/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 29/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 29/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
08:00 29/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
09:00 29/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
10:00 29/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
11:00 29/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
12:00 29/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
13:00 29/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
14:00 29/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
15:00 29/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
16:00 29/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
17:00 29/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 29/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 29/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 29/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 29/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 29/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 29/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
03:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
08:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
09:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
10:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
11:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h
12:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h
13:00 30/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 23km/h
14:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
15:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
16:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
17:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call