Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Tuyên Quang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Tuyên Quang hiện tại, Dự báo thời tiết Tuyên Quang trong 2 tuần tới
12:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
16:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
19:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 20/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.9°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 20/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 20/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 20/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 20/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.9°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 20/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 20/01
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 20/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 21/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 21/01
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 21/01
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 21/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 21/01
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
20°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call