Dự báo thời tiết Tuyên Quang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Tuyên Quang hiện tại, Dự báo thời tiết Tuyên Quang trong 2 tuần tới
08:00 12/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 10.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
09:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
13:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
14:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 12/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 12/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 12/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 12/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 12/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 12/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 12/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 13/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 13/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 13/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 13/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 13/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 13/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
13:00 13/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 13/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 13/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 13/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 13/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 13/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 14/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
13°C
Hải Phòng
16°C
Bắc Giang
11°C
Bắc Ninh
12°C
Cao Bằng
7°C
Hà Giang
11°C
Hà Nam
13°C
Hòa Bình
12°C
Hưng Yên
13°C
Lai Châu
7°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
12°C
Nam Định
15°C
Ninh Bình
14°C
Phú Thọ
12°C
Sơn La
9°C
Thái Bình
14°C
Thanh Hóa
14°C
Tuyên Quang
11°C
Vĩnh Phúc
12°C
Yên Bái
11°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Hồ Chí Minh
24°C
Cần Thơ
24°C
Sóc Trăng
25°C
An Giang
23°C
Bạc Liêu
26°C
Bến Tre
24°C
Bình Dương
23°C
Cà Mau
25°C
Đồng Nai
23°C
Hậu Giang
24°C
Kiên Giang
23°C
Long An
24°C
Tây Ninh
23°C
Tiền Giang
24°C
Trà Vinh
25°C
Vĩnh Long
24°C
Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call