Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đăk Nông hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 2 tuần tới
05:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 08/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 08/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call