Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đăk Nông hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 2 tuần tới
11:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 11/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 11/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 11/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 11/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 11/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 11/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 12/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 12/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
09:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 13/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 13/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 13/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call