Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đăk Nông hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 2 tuần tới
02:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 30/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 30/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 30/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 01/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 01/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call