Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Tĩnh hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Tĩnh trong 2 tuần tới
11:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 19/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 21/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 21/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 21/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 21/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 21/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 21/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 21/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 21/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 21/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 21/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 21/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
13°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
15°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
17°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
17°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
17°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call