Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết An Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết An Giang hiện tại, Dự báo thời tiết An Giang trong 2 tuần tới
13:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Lớn
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Lớn
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 08/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 08/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 08/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
14:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 09/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 09/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 09/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
36°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
35°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
36°C
Hòa Bình
35°C
Hưng Yên
36°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
36°C
Ninh Bình
36°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
35°C
Thanh Hóa
35°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call