Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Ninh Thuận trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Ninh Thuận hiện tại, Dự báo thời tiết Ninh Thuận trong 2 tuần tới
09:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
10:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h
11:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 23km/h
12:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 25km/h
13:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 41.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 26km/h
14:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 25km/h
15:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 24km/h
16:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 24km/h
17:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 24km/h
18:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 22km/h
19:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 21km/h
20:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 20km/h
21:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 18km/h
22:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
23:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
00:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
01:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
02:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
03:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
04:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
05:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
06:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 17km/h
08:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 18km/h
09:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 21km/h
10:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 23km/h
11:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 39.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 25km/h
12:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 25km/h
13:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 41°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 26km/h
14:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 27km/h
15:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 27km/h
16:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 28km/h
17:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 27km/h
18:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 26km/h
19:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 25km/h
20:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 21km/h
21:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 19km/h
22:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
23:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
00:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
01:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
02:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
03:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
04:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
05:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
06:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
08:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
31°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
31°C
Vĩnh Phúc
31°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call