Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đăk Lăk trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đăk Lăk hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Lăk trong 2 tuần tới
09:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
11:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
12:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
13:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
14:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
15:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
16:00 27/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 21km/h
17:00 27/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
18:00 27/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
19:00 27/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
20:00 27/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
21:00 27/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
22:00 27/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
23:00 27/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
00:00 28/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
01:00 28/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
02:00 28/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
03:00 28/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
04:00 28/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 28/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
06:00 28/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
07:00 28/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 28/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
09:00 28/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
10:00 28/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
11:00 28/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 22km/h
12:00 28/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 22km/h
13:00 28/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 23km/h
14:00 28/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 24km/h
15:00 28/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 24km/h
16:00 28/01
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 25km/h
17:00 28/01
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 23km/h
18:00 28/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 21km/h
19:00 28/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
20:00 28/01
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
21:00 28/01
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
22:00 28/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
23:00 28/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
00:00 29/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
01:00 29/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
02:00 29/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
03:00 29/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
04:00 29/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
05:00 29/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
06:00 29/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 29/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 29/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 17km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
20°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call