Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đăk Lăk trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đăk Lăk hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Lăk trong 2 tuần tới
14:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 08/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 08/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 09/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 09/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 11km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
36°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
35°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
36°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
36°C
Hòa Bình
36°C
Hưng Yên
36°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
34°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
35°C
Ninh Bình
36°C
Phú Thọ
36°C
Sơn La
33°C
Thái Bình
34°C
Thanh Hóa
35°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
36°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call