Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lâm Đồng hiện tại, Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 2 tuần tới
15:00 03/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 04/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 04/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 04/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 04/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 04/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 04/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 04/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 04/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 04/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 04/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 04/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 04/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 04/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 04/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 04/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 04/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 04/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 04/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 05/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 05/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 05/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 05/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 05/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 05/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 05/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 05/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
31°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
30°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
30°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
31°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
30°C
Tuyên Quang
31°C
Vĩnh Phúc
31°C
Yên Bái
30°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call