Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lâm Đồng hiện tại, Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 2 tuần tới
00:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
01:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
02:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
03:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
04:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 10.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
05:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 10.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
06:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
08:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
09:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
11:00 06/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
12:00 06/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 06/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 12.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
20:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 10.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
21:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 10°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
22:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 9.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
23:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 9.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
00:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 9.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
01:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 9.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
02:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 9.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
03:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 9.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 9.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 9.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
06:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 9.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 07/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
08:00 07/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 07/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 07/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 07/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 07/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 13.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
18:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 10.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 10.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
22:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 10.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 10.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
14°C
Hải Phòng
16°C
Bắc Giang
14°C
Bắc Kạn
12°C
Bắc Ninh
14°C
Cao Bằng
11°C
Hà Giang
11°C
Hà Nam
14°C
Hòa Bình
13°C
Hưng Yên
14°C
Lai Châu
7°C
Lạng Sơn
12°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
12°C
Nam Định
14°C
Ninh Bình
15°C
Phú Thọ
13°C
Sơn La
11°C
Thái Bình
15°C
Thanh Hóa
16°C
Tuyên Quang
13°C
Vĩnh Phúc
14°C
Yên Bái
14°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call