Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lâm Đồng hiện tại, Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 2 tuần tới
14:00 05/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 92%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
15:00 05/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 05/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 05/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 05/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 2km/h
20:00 05/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 05/07
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 05/07
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
23:00 05/07
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 06/07
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 06/07
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 06/07
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
09:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 95%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 95%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 06/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 06/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 06/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 06/07
Mô tả: Sương mù
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 07/07
Mô tả: Sương mù
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
32°C
Thái Bình
34°C
Thanh Hóa
34°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call