Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Thái Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thái Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Thái Bình trong 2 tuần tới
20:00 04/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 04/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 41.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 04/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 04/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 44.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 46°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 46.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 46.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 46°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 45.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 44.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 14km/h
00:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
02:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 44.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 45.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 46.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 46.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 45.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 45.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 12km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
30°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
30°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call