Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Thái Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thái Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Thái Bình trong 2 tuần tới
23:00 03/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
01:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
02:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 19km/h
03:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
04:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
05:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
06:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
07:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
08:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 17km/h
09:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 16km/h
11:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
13:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 44°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 19km/h
14:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 20km/h
15:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
16:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
17:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
18:00 04/06
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
19:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
20:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
21:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
22:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 23km/h
23:00 04/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 22km/h
00:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 22km/h
01:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 22km/h
02:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 21km/h
03:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 19km/h
04:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 18km/h
05:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 17km/h
06:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 17km/h
07:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 18km/h
08:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 18km/h
09:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 18km/h
10:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 19km/h
11:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 19km/h
12:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 19km/h
13:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 44.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 21km/h
14:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 44.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 22km/h
15:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 21km/h
16:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
18:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
19:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
20:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
21:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 20km/h
22:00 05/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 20km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
29°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
29°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
29°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
29°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
30°C
Nam Định
30°C
Ninh Bình
30°C
Phú Thọ
29°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
30°C
Thanh Hóa
30°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call