Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đăk Nông hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 2 tuần tới
02:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
03:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
04:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
05:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
06:00 06/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
07:00 06/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
08:00 06/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
09:00 06/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 19km/h
10:00 06/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 19km/h
11:00 06/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 21km/h
12:00 06/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 21km/h
13:00 06/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 21km/h
14:00 06/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 20km/h
15:00 06/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 19km/h
16:00 06/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 06/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 21km/h
18:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 19km/h
19:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 19km/h
20:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 19km/h
21:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 19km/h
22:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
23:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
00:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
01:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 14.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
02:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
03:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
04:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
05:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
06:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
07:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
08:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
09:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
11:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
12:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
13:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
19:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
20:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
21:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
22:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
23:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 15km/h
00:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
13°C
Hải Phòng
15°C
Bắc Giang
13°C
Bắc Kạn
12°C
Bắc Ninh
13°C
Cao Bằng
11°C
Hà Giang
10°C
Hà Nam
13°C
Hòa Bình
12°C
Hưng Yên
14°C
Lai Châu
7°C
Lạng Sơn
12°C
Quảng Ninh
16°C
Lào Cai
12°C
Nam Định
14°C
Ninh Bình
14°C
Phú Thọ
13°C
Sơn La
10°C
Thái Bình
14°C
Thanh Hóa
15°C
Tuyên Quang
13°C
Vĩnh Phúc
13°C
Yên Bái
13°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call