Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đăk Nông hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 2 tuần tới
04:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió:
07:00 30/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 30/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 30/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 30/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 30/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 30/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
18:00 30/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
21:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 1km/h
23:00 30/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 31/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 31/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 31/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió:
07:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 31/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 98%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 31/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
21:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 31/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 01/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 01/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 01/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 01/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 1km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
25°C
Hà Giang
25°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call