Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đăk Nông hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Nông trong 2 tuần tới
13:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 11/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 11/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 11/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 11/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 11/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 11/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 12/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
09:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
13:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 12/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 12/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 13/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 13/05
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 13/05
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 13/05
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 13/05
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
35°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
35°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
35°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
36°C
Hòa Bình
36°C
Hưng Yên
35°C
Lai Châu
28°C
Lạng Sơn
34°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
36°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
32°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
34°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call