Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hòa Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hòa Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Hòa Bình trong 2 tuần tới
15:00 03/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 03/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 03/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 04/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 04/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 04/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 04/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 04/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 05/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
31°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
30°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
30°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
31°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
30°C
Tuyên Quang
31°C
Vĩnh Phúc
31°C
Yên Bái
30°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call