Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ngãi hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ngãi trong 2 tuần tới
11:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 44.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 44.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 44.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 43.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 43.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.5°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call