Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Long An trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Long An hiện tại, Dự báo thời tiết Long An trong 2 tuần tới
11:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 19km/h
12:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 19km/h
13:00 31/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 20km/h
14:00 31/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 21km/h
15:00 31/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
16:00 31/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
17:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
23:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
01:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
02:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
03:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
04:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
05:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
06:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
07:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 17km/h
09:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
10:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
11:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h
12:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.1°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h
13:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h
14:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h
15:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h
16:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 22km/h
17:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
18:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
19:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 16km/h
20:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
21:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
22:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
23:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 15km/h
00:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
01:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
02:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
03:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
04:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
05:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
06:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
07:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
08:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
09:00 02/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
10:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 22km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
34°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
34°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
34°C
Hà Giang
34°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
35°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
33°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
34°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call