Dự báo thời tiết Hà Tĩnh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Tĩnh hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Tĩnh trong 2 tuần tới
18:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 07/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
06:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
07:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 16km/h
09:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 18km/h
10:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 18km/h
11:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 21km/h
12:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 23km/h
13:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 22km/h
14:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 24km/h
15:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 23km/h
16:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
17:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 07/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 07/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 14km/h
09:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 15km/h
10:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 18km/h
12:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 20km/h
13:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
15:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
16°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
14°C
Hà Giang
16°C
Hà Nam
17°C
Hòa Bình
16°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
12°C
Lạng Sơn
15°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
16°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
14°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
17°C
Vĩnh Phúc
17°C
Yên Bái
17°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call