Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bắc Kạn trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bắc Kạn hiện tại, Dự báo thời tiết Bắc Kạn trong 2 tuần tới
00:00 26/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 26/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
02:00 26/03
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 26/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 26/03
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 26/03
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 26/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 26/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 26/03
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 26/03
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 26/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 26/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 26/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 26/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 26/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 26/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 26/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 26/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 26/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 26/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 26/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 26/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 26/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 26/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 27/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 27/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 27/03
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 27/03
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 27/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 27/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 27/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 27/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 27/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 27/03
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 27/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 27/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 27/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 27/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 27/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 27/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 27/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 27/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 27/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 27/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 27/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 27/03
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 27/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 27/03
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
23°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call