Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bắc Kạn trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bắc Kạn hiện tại, Dự báo thời tiết Bắc Kạn trong 2 tuần tới
09:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 42.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 44.2°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 44.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 31/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 44.3°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 31/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 43.3°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.9°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 31/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 92%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 95%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 63%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
32°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
31°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
31°C
Vĩnh Phúc
31°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call