Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Ninh Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Ninh Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Ninh Bình trong 2 tuần tới
22:00 04/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 04/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 44.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 45.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 46.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác như: 46.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 46°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 45.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 44.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
01:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
02:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 44.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 46.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 46°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 45.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 44.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
30°C
Bắc Kạn
29°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
30°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
31°C
Vĩnh Phúc
31°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call