Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thừa Thiên Huế hiện tại, Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế trong 2 tuần tới
01:00 06/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
02:00 06/12
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
03:00 06/12
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
04:00 06/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
05:00 06/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
06:00 06/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
07:00 06/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
08:00 06/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
09:00 06/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
10:00 06/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
12:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
13:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 22km/h
15:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 22km/h
16:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
18:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
19:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
01:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
20:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió:
23:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
14°C
Hải Phòng
16°C
Bắc Giang
14°C
Bắc Kạn
12°C
Bắc Ninh
14°C
Cao Bằng
11°C
Hà Giang
11°C
Hà Nam
14°C
Hòa Bình
13°C
Hưng Yên
14°C
Lai Châu
7°C
Lạng Sơn
12°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
12°C
Nam Định
14°C
Ninh Bình
14°C
Phú Thọ
13°C
Sơn La
10°C
Thái Bình
15°C
Thanh Hóa
16°C
Tuyên Quang
13°C
Vĩnh Phúc
13°C
Yên Bái
13°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call