Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hưng Yên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hưng Yên hiện tại, Dự báo thời tiết Hưng Yên trong 2 tuần tới
11:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 44.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 45.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 45.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 45.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 45.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 44.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.9°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 31/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 31/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 31/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 31/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 31/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 31/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.2°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.3°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 01/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 01/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 02/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 02/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
33°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call