Dự báo thời tiết Thái Nguyên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thái Nguyên hiện tại, Dự báo thời tiết Thái Nguyên trong 2 tuần tới
18:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 9.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 9°C
Cảm giác như: 8.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 9°C
Cảm giác như: 8.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 8°C
Cảm giác như: 8.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 8°C
Cảm giác như: 7.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 8°C
Cảm giác như: 7.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 8°C
Cảm giác như: 8.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 32%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 29%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 27%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 25%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 26%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 30%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 9.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 9°C
Cảm giác như: 9.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 9°C
Cảm giác như: 8.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 8°C
Cảm giác như: 7.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 8°C
Cảm giác như: 7.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 7°C
Cảm giác như: 7.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 7°C
Cảm giác như: 6.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 7°C
Cảm giác như: 6.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 7°C
Cảm giác như: 7.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 33%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 29%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 26%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
14:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 26%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 26%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
16:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 30%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
17:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
17°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
17°C
Bắc Kạn
14°C
Bắc Ninh
17°C
Cao Bằng
14°C
Hà Giang
15°C
Hà Nam
17°C
Hòa Bình
16°C
Hưng Yên
17°C
Lai Châu
12°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
15°C
Nam Định
17°C
Ninh Bình
17°C
Phú Thọ
16°C
Sơn La
13°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
17°C
Tuyên Quang
16°C
Vĩnh Phúc
17°C
Yên Bái
16°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call