Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 2 tuần tới
07:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
14:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
15:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
16:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
17:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 26/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 26/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 26/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 26/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 26/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 26/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 26/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 16.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
15°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Hồ Chí Minh
25°C
Cần Thơ
25°C
Sóc Trăng
24°C
An Giang
25°C
Bạc Liêu
25°C
Bến Tre
24°C
Bình Dương
25°C
Cà Mau
24°C
Đồng Nai
25°C
Hậu Giang
24°C
Kiên Giang
25°C
Long An
24°C
Tây Ninh
25°C
Tiền Giang
24°C
Trà Vinh
25°C
Vĩnh Long
24°C
Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call