Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Cần Thơ trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cần Thơ hiện tại, Dự báo thời tiết Cần Thơ trong 2 tuần tới
17:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
22:00 03/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 03/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
00:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 1km/h
03:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 04/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 04/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 04/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 04/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 04/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 04/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 04/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 04/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 05/10
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 05/10
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
30°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
31°C
Bắc Kạn
29°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
30°C
Hà Giang
29°C
Hà Nam
30°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
30°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
29°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
30°C
Nam Định
30°C
Ninh Bình
30°C
Phú Thọ
30°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
30°C
Thanh Hóa
29°C
Tuyên Quang
30°C
Vĩnh Phúc
30°C
Yên Bái
29°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call