Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Điện Biên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Điện Biên hiện tại, Dự báo thời tiết Điện Biên trong 2 tuần tới
10:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 27/11
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 27/11
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 28/11
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 29/11
Mô tả: Sương mù
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 29/11
Mô tả: Sương mù
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 29/11
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 29/11
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call