Dự báo thời tiết Điện Biên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Điện Biên hiện tại, Dự báo thời tiết Điện Biên trong 2 tuần tới
16:00 13/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
17:00 13/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 13/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 14/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
09:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 14/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 14/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 14/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
13:00 14/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
14:00 14/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
15:00 14/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
16:00 14/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
17:00 14/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h
18:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 2km/h
19:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.5°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
21:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
23:00 14/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 13.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 15/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 15/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 12.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 15/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 15/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 1km/h
07:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 11.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 15/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 14°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 1km/h
09:00 15/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
10:00 15/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
11:00 15/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
12:00 15/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
13:00 15/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
14:00 15/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
15:00 15/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
25°C
Cao Bằng
23°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
25°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call