Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hậu Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hậu Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hậu Giang trong 2 tuần tới
16:00 18/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 18/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
18:00 18/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
19:00 18/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
20:00 18/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 18/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 18/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 18/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
19:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
20:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 1km/h
21:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió:
22:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 1km/h
23:00 19/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 20/01
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 20/01
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
20°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
16°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
19°C
Khánh Hòa
24°C
Nghệ An
16°C
Hà Tĩnh
16°C
Phú Yên
23°C
Đăk Lăk
23°C
Đăk Nông
23°C
Gia Lai
22°C
Kon Tum
22°C
Lâm Đồng
19°C
Ninh Thuận
27°C
Quảng Nam
21°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call