Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cao Bằng hiện tại, Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 2 tuần tới
18:00 03/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió:
19:00 03/04
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió:
20:00 03/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió:
21:00 03/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 03/04
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 03/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 04/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 04/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 04/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 04/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 04/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 92%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 04/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 04/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 04/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 04/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 04/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 04/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 04/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 04/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.7°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 04/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 04/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 04/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.3°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 04/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 04/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.2°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 04/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 04/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 04/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 04/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 04/04
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 04/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 05/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.4°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 05/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 96%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 05/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 98%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 05/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.9°C
Lượng mưa: 99%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 05/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 05/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 05/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 05/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.8°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 05/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 05/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.2°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 05/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 05/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 05/04
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
13:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
14:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
15:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 05/04
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
23°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
23°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
23°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
25°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
25°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call