Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Phú Thọ trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Phú Thọ hiện tại, Dự báo thời tiết Phú Thọ trong 2 tuần tới
04:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.1°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 24/09
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 24/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 24/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 24/09
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 24/09
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
16:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
17:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 83%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 91%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 24/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 93%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 91%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 90%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 89%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 91%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 91%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 95%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 95%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 94%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 91%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 91%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 25/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 26/09
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
25°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
25°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
25°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
25°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
25°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Phúc
25°C
Yên Bái
25°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call