Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Trị hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 2 tuần tới
22:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 05/04
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
20:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 06/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 06/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 06/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 06/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 06/04
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 5km/h
21:00 06/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
20°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call