Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Trị hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 2 tuần tới
21:00 08/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 08/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 08/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 2km/h
07:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
12:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 09/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 09/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 09/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 09/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 09/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 09/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 09/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 09/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 10/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 10/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 10/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 10/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 100%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 99%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 10/02
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
10:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 10/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 10/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 10/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 10/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 10/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 10/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 10/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
19°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
23°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call