Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Trị hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 2 tuần tới
09:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây / Gió
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 32km/h
10:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây / Gió
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 32km/h
11:00 31/07
Mô tả: Rất nhiều mây / Gió
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 33km/h
12:00 31/07
Mô tả: Rất nhiều mây / Gió
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 33km/h
13:00 31/07
Mô tả: Rất nhiều mây / Gió
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 33km/h
14:00 31/07
Mô tả: Rất nhiều mây / Gió
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 34km/h
15:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây / Gió
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 32km/h
16:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 31km/h
17:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 29km/h
18:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 25km/h
19:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 22km/h
20:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 21km/h
21:00 31/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 20km/h
22:00 31/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 21km/h
23:00 31/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 23km/h
00:00 01/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 25km/h
01:00 01/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 26km/h
02:00 01/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 28km/h
03:00 01/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 27km/h
04:00 01/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 28km/h
05:00 01/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 27km/h
06:00 01/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 26km/h
07:00 01/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 26km/h
08:00 01/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 29km/h
09:00 01/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 31km/h
10:00 01/08
Mô tả: Rất nhiều mây / Gió
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 32km/h
11:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây / Gió
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 32km/h
12:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây / Gió
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 33km/h
13:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây / Gió
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 33km/h
14:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây / Gió
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 33km/h
15:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 31km/h
16:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 30km/h
17:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 28km/h
18:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 23km/h
19:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
20:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 18km/h
21:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 19km/h
22:00 01/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 19km/h
23:00 01/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 20km/h
00:00 02/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 21km/h
01:00 02/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 23km/h
02:00 02/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 24km/h
03:00 02/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 24km/h
04:00 02/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 24km/h
05:00 02/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 24km/h
06:00 02/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 24km/h
07:00 02/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 24km/h
08:00 02/08
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 28km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
31°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
31°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
30°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
30°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
31°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
30°C
Vĩnh Phúc
31°C
Yên Bái
30°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call