Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Trị hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 2 tuần tới
07:00 24/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 78%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
08:00 24/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
09:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 22km/h
10:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 24km/h
11:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 24km/h
12:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 24km/h
13:00 24/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 25km/h
14:00 24/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 25km/h
15:00 24/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 25km/h
16:00 24/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 24km/h
17:00 24/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 23km/h
18:00 24/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 23km/h
19:00 24/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 22km/h
20:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 20km/h
21:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 18km/h
22:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
23:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
00:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
01:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 17km/h
02:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 18km/h
03:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 19km/h
04:00 25/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
05:00 25/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
06:00 25/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
07:00 25/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
08:00 25/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 77%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
09:00 25/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 18km/h
10:00 25/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.1°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
11:00 25/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
12:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
13:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
14:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 19km/h
15:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 25/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 25/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 25/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 25/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
01:00 26/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
02:00 26/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 26/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 26/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 53%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 26/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 26/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
18°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
15°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
18°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
18°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Hồ Chí Minh
26°C
Cần Thơ
25°C
Sóc Trăng
24°C
An Giang
25°C
Bạc Liêu
25°C
Bến Tre
25°C
Bình Dương
25°C
Cà Mau
24°C
Đồng Nai
25°C
Hậu Giang
24°C
Kiên Giang
25°C
Long An
25°C
Tây Ninh
25°C
Tiền Giang
24°C
Trà Vinh
25°C
Vĩnh Long
25°C
Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call