Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Trị hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Trị trong 2 tuần tới
13:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 44.7°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 07/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 07/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
20:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 07/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 08/07
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 08/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 08/07
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
12:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác như: 45.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác như: 45.5°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 44.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 43.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 08/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
07:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
08:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 18km/h
09:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 20km/h
10:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 21km/h
11:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 20km/h
12:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác như: 44.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 19km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
35°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
35°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
36°C
Hòa Bình
35°C
Hưng Yên
36°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
36°C
Ninh Bình
36°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
35°C
Thanh Hóa
35°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call