Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Trà Vinh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Trà Vinh hiện tại, Dự báo thời tiết Trà Vinh trong 2 tuần tới
17:00 22/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 22/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
19:00 22/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 22/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 22/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 22/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 22/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.3°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 16km/h
11:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 86%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 96%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 87%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 79%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 23/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 76%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 23/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 17km/h
17:00 23/06
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 23/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
04:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 24/06
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 72%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 88%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 84%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 24/06
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 24/06
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 14km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
36°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
35°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
36°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
34°C
Hà Nam
36°C
Hòa Bình
35°C
Hưng Yên
36°C
Lai Châu
29°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
36°C
Nam Định
35°C
Ninh Bình
36°C
Phú Thọ
36°C
Sơn La
34°C
Thái Bình
34°C
Thanh Hóa
36°C
Tuyên Quang
35°C
Vĩnh Phúc
35°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call