Dự báo thời tiết Trà Vinh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Trà Vinh hiện tại, Dự báo thời tiết Trà Vinh trong 2 tuần tới
08:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
14:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
15:00 12/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 12/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 12/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 20km/h
18:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 18km/h
19:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 17km/h
20:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
21:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
22:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
23:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
00:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
01:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
02:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 13km/h
03:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
04:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
13:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h
18:00 13/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 13/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 13/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
22:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
23:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
00:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 14km/h
01:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 14km/h
02:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
03:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 14/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
05:00 14/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 14/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 14/12
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Hồ Chí Minh
23°C
Cần Thơ
23°C
Sóc Trăng
24°C
An Giang
22°C
Bạc Liêu
24°C
Bến Tre
23°C
Bình Dương
22°C
Cà Mau
23°C
Đồng Nai
23°C
Hậu Giang
23°C
Kiên Giang
22°C
Long An
23°C
Tây Ninh
21°C
Tiền Giang
23°C
Trà Vinh
24°C
Vĩnh Long
23°C
Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call