Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Bình trong 2 tuần tới
08:00 24/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 24/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 16km/h
10:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 18km/h
11:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 25km/h
12:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 25km/h
13:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 27km/h
14:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 46%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 26km/h
15:00 24/10
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 26km/h
16:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 26km/h
17:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 26km/h
18:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 24km/h
19:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 22km/h
20:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 22km/h
21:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 21km/h
22:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 20km/h
23:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 20km/h
00:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 19km/h
01:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 19km/h
02:00 25/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 19km/h
03:00 25/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 21km/h
04:00 25/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 21km/h
05:00 25/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 20km/h
06:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 20km/h
07:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 19km/h
08:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 19km/h
09:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 20km/h
10:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 47%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 20km/h
11:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 22km/h
12:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 23km/h
13:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 23km/h
14:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 21km/h
15:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 25°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 21km/h
16:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 19km/h
17:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 15km/h
20:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
21:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
22:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 25/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 26/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 14km/h
01:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 14km/h
02:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 14km/h
03:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 15km/h
04:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 15km/h
05:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 14km/h
06:00 26/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 15km/h
07:00 26/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 15km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
18°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call