Dự báo thời tiết Quảng Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Bình trong 2 tuần tới
01:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 26km/h
02:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 29km/h
03:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 30km/h
04:00 06/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 27km/h
05:00 06/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 31km/h
06:00 06/12
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 31km/h
07:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây / Gió
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 32km/h
08:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 31km/h
09:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây / Gió
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 32km/h
10:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 29km/h
11:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây / Gió
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 34km/h
12:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây / Gió
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 34km/h
13:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 30km/h
14:00 06/12
Mô tả: Nhiều Mây / Gió
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 32km/h
15:00 06/12
Mô tả: Nhiều Mây / Gió
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 32km/h
16:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 28km/h
17:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 28km/h
18:00 06/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 25km/h
19:00 06/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 21km/h
20:00 06/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 23km/h
21:00 06/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 23km/h
22:00 06/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
23:00 06/12
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 21km/h
00:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 22km/h
01:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
02:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
03:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 19km/h
04:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 17km/h
05:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
06:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 20km/h
07:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 16km/h
08:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 23km/h
09:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 24km/h
10:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 20.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 22km/h
11:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 26km/h
12:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 27km/h
13:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 23km/h
14:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 26km/h
15:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 25km/h
16:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
17:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 22km/h
18:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 19.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
19:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
20:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
21:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
22:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 07/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
00:00 08/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 19°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 15km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
14°C
Hải Phòng
15°C
Bắc Giang
14°C
Bắc Kạn
12°C
Bắc Ninh
14°C
Cao Bằng
11°C
Hà Giang
11°C
Hà Nam
14°C
Hòa Bình
12°C
Hưng Yên
14°C
Lai Châu
7°C
Lạng Sơn
12°C
Quảng Ninh
16°C
Lào Cai
12°C
Nam Định
14°C
Ninh Bình
14°C
Phú Thọ
13°C
Sơn La
10°C
Thái Bình
15°C
Thanh Hóa
15°C
Tuyên Quang
13°C
Vĩnh Phúc
13°C
Yên Bái
13°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call