Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bắc Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bắc Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Bắc Giang trong 2 tuần tới
16:00 28/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 28/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.1°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
18:00 28/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 16km/h
19:00 28/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
20:00 28/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
21:00 28/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 19km/h
22:00 28/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 25.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 20km/h
23:00 28/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 21km/h
00:00 29/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 21km/h
01:00 29/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 22km/h
02:00 29/10
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 25km/h
03:00 29/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 54%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 25km/h
04:00 29/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 24km/h
05:00 29/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 33%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 26km/h
06:00 29/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 26km/h
07:00 29/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 27km/h
08:00 29/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 28km/h
09:00 29/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.6°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 28km/h
10:00 29/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 28km/h
11:00 29/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 27km/h
12:00 29/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 28km/h
13:00 29/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 26km/h
14:00 29/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 26km/h
15:00 29/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 24km/h
16:00 29/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 23km/h
17:00 29/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 22km/h
18:00 29/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 21km/h
19:00 29/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 44%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
20:00 29/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
21:00 29/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.2°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 17km/h
22:00 29/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
23:00 29/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
00:00 30/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
01:00 30/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
02:00 30/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
03:00 30/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
04:00 30/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
05:00 30/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
06:00 30/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.7°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
07:00 30/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
08:00 30/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.3°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 30/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
10:00 30/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 30/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 41%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 30/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 30/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.4°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 30/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 30/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
29°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
29°C
Cao Bằng
28°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
30°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
31°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
30°C
Vĩnh Phúc
31°C
Yên Bái
29°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call