Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Thanh Hóa trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thanh Hóa hiện tại, Dự báo thời tiết Thanh Hóa trong 2 tuần tới
21:00 04/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 04/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
23:00 04/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
00:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
02:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
03:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
10:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 44.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 45.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
14:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 45.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
15:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 45.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 45.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 44.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.6°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.7°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 15km/h
21:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
22:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
23:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
00:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
01:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
02:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
03:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
04:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
05:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
06:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
07:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 14km/h
11:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
12:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 44.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 45.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 45.5°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 45.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 44.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 43.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 42.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 41.8°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 13km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
30°C
Bắc Kạn
29°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
31°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call