Dự báo thời tiết Sơn La trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Sơn La hiện tại, Dự báo thời tiết Sơn La trong 2 tuần tới
18:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 9°C
Cảm giác như: 8.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 9°C
Cảm giác như: 8.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 8°C
Cảm giác như: 8.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 8°C
Cảm giác như: 7.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 7°C
Cảm giác như: 7.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 7°C
Cảm giác như: 6.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 6°C
Cảm giác như: 6.2°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 6°C
Cảm giác như: 5.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 6°C
Cảm giác như: 5.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 6°C
Cảm giác như: 5.7°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 9°C
Cảm giác như: 9.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 34%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 34%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
18:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 9.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 9°C
Cảm giác như: 8.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 8°C
Cảm giác như: 7.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
23:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 8°C
Cảm giác như: 7.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 7°C
Cảm giác như: 7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 7°C
Cảm giác như: 6.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 6°C
Cảm giác như: 6.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 6°C
Cảm giác như: 5.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 5°C
Cảm giác như: 5°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 5°C
Cảm giác như: 4.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
06:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 5°C
Cảm giác như: 4.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 5°C
Cảm giác như: 4.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
08:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 9°C
Cảm giác như: 8.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 11.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 14°C
Cảm giác như: 13.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
11:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
12:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 34%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 32%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 30%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 30%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 33%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
18°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
18°C
Bắc Kạn
16°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
15°C
Hà Giang
16°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
17°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
12°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
17°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
18°C
Sơn La
15°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
17°C
Vĩnh Phúc
18°C
Yên Bái
17°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call