Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Sơn La trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Sơn La hiện tại, Dự báo thời tiết Sơn La trong 2 tuần tới
21:00 04/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 04/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 04/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 56%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 9km/h
15:00 06/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
16:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
30°C
Bắc Kạn
29°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
30°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
32°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call