Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ninh hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 2 tuần tới
21:00 04/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.3°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 04/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 04/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
09:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 42.4°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
10:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 43.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 44.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 11km/h
12:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 46°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 46.3°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 46.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 45.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 44.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 44°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 42.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 12km/h
19:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 42.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 41.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 41.7°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 41.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
23:00 05/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 40°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 39.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 8km/h
03:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
05:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 11km/h
09:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 42.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 43.6°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 44.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 45.5°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 45.3°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 44.5°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 43.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 42.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.9°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 41.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 06/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
32°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
30°C
Bắc Kạn
29°C
Bắc Ninh
31°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
31°C
Hòa Bình
31°C
Hưng Yên
31°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
31°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
32°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
31°C
Tuyên Quang
31°C
Vĩnh Phúc
31°C
Yên Bái
31°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call