Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hải Phòng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hải Phòng hiện tại, Dự báo thời tiết Hải Phòng trong 2 tuần tới
18:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 18/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 5km/h
00:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
01:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 21%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.3°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 2km/h
04:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.6°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 39°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
12:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.3°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 41.4°C
Lượng mưa: 50%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
14:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.8°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 40.4°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
16:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 40.2°C
Lượng mưa: 42%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
18:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
19:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
20:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 19/08
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 19/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 40%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 20/08
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 58%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
06:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
07:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 69%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
08:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 65%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
09:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 64%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 85%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.6°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
16:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
17:00 20/08
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 66%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
34°C
Hà Giang
34°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
28°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
32°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call