Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Nghệ An trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Nghệ An hiện tại, Dự báo thời tiết Nghệ An trong 2 tuần tới
19:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 18km/h
20:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 17km/h
21:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
22:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 14km/h
23:00 09/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
00:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 12km/h
01:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 12km/h
02:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
04:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
05:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
06:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
07:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
08:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
09:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 41.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 52%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 18km/h
10:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 43°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 20km/h
11:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 44°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 20km/h
12:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 44.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 20km/h
13:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác như: 44.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 21km/h
14:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác như: 44.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 21km/h
15:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác như: 44.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 21km/h
16:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 44°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 21km/h
17:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 21km/h
18:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 41.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 20km/h
19:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 40.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 18km/h
20:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 39.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 16km/h
21:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
22:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 13km/h
23:00 10/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 11km/h
00:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
02:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
03:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
06:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
07:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
08:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 13km/h
09:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 34°C
Cảm giác như: 40.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 15km/h
10:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 35°C
Cảm giác như: 42.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 43.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 44.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 44.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 38°C
Cảm giác như: 44.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 17km/h
15:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 44.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 18km/h
16:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 37°C
Cảm giác như: 43.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 18km/h
17:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 42.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 19km/h
18:00 11/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 36°C
Cảm giác như: 41.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 19km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
36°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
35°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
36°C
Cao Bằng
32°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
35°C
Hòa Bình
35°C
Hưng Yên
36°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
33°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
35°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
34°C
Thanh Hóa
34°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
35°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call