Dự báo thời tiết Lạng Sơn trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lạng Sơn hiện tại, Dự báo thời tiết Lạng Sơn trong 2 tuần tới
19:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 12°C
Cảm giác như: 10.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 48%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
22:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 06/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 9.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
00:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 8.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
01:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 9°C
Cảm giác như: 8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
02:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 9°C
Cảm giác như: 7.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
03:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 8°C
Cảm giác như: 6.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
04:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 8°C
Cảm giác như: 6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
05:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 7°C
Cảm giác như: 5.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 7°C
Cảm giác như: 5.5°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 7°C
Cảm giác như: 5.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
08:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 58%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 11.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 45%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 14.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
11:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 16°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 32%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 16km/h
12:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 28%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 27%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 26%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 14km/h
15:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 26%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
16:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 28%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 07/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 15°C
Cảm giác như: 15.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 34%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 10.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 11°C
Cảm giác như: 9.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
21:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 10°C
Cảm giác như: 9.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 51%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 9°C
Cảm giác như: 8.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 54%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
23:00 07/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 9°C
Cảm giác như: 7.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 57%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 8°C
Cảm giác như: 7.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 7°C
Cảm giác như: 6.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 7°C
Cảm giác như: 6.1°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 6°C
Cảm giác như: 6.2°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 5°C
Cảm giác như: 5.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 5°C
Cảm giác như: 4.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 5°C
Cảm giác như: 4.7°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 5°C
Cảm giác như: 5.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 9°C
Cảm giác như: 8.6°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 36%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 11km/h
11:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 17°C
Cảm giác như: 17.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 31%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 18.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 28%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 27%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.9°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 27%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 19°C
Cảm giác như: 18.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 27%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 18°C
Cảm giác như: 17.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 30%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 08/12
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 16°C
Cảm giác như: 15.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 37%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
18:00 08/12
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 13°C
Cảm giác như: 12.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 46%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
17°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
17°C
Bắc Kạn
14°C
Bắc Ninh
17°C
Cao Bằng
14°C
Hà Giang
15°C
Hà Nam
17°C
Hòa Bình
16°C
Hưng Yên
17°C
Lai Châu
12°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
15°C
Nam Định
17°C
Ninh Bình
17°C
Phú Thọ
16°C
Sơn La
13°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
17°C
Tuyên Quang
16°C
Vĩnh Phúc
17°C
Yên Bái
16°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call